Vyhledávání

Nositel tradice lidových řemesel

Titul Nositel tradice lidového řemesla uděluje Ministr kultury České republiky od roku 2001 každoročně vynikajícím lidovým výrobcům, čímž veřejně oceňuje jejich práci. Toto ocenění vychází z projektu, který UNESCO nazvalo „Žijící lidské poklady“. Jeho cílem je zachovat tradiční řemesla, kterým hrozí zánik, zdokumentovat jejich postupy a předávat tyto dovednosti dalším následovníkům.

Přípravou nominací na tento titul je pověřen Národní ústav lidové kultury ve Strážnici, jenž shromažďuje dokumentaci k jednotlivým návrhům. Podle zpracované metodiky je pak předává k projednání nominační komisi jmenované ministrem kultury. Kandidáti, kteří jsou navrženi na ocenění, musí prokázat komplexní znalosti svého oboru a vynikající kvalitu zhotovovaných výrobků. Současně se hodnotí také jejich činnost v oblasti prezentace a popularizace dané výroby, stejně jako snaha o to, aby předávali své znalostí dalším zájemcům a pokračovatelům.

Titul je udělován u příležitosti Národního zahájení Dnů evropského dědictví, které pořádá Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska vždy začátkem září.

S udělením titulu Nositel tradice lidového řemesla je spojeno propůjčení ochranné známky Nositel tradice, a to prostřednictvím licenční smlouvy jednotlivým výrobcům. Další podrobnosti zde.

Legislativní rámec

  • Nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury – jím se řídí od roku 2003 udělování titulu Nositel tradice lidových řemesel. MK tímto právním předpisem naplnilo ustanovení § 49 odst. 6 rozpočtových pravidel  (zák. č. 218/2000 Sb.), podle něhož mohou být vynakládány peněžní prostředky státního rozpočtu pouze v případě, stanoví-li tak právní předpis.

  • Ocenění titulem se skládá z diplomu a odměny ve výši 30 000,- Kč, stejně jako ocenění Cenou MK v oborech zájmových uměleckých aktivit.

  • K provedení tohoto nařízení vlády (§ 29) vydal ministr kultury příkaz č. 13/2003, jímž ustavil komisi pro výběr kandidátů k udělení titulu Nositel tradice lidových řemesel a vydal její jednací řád. Na doporučení komise rozhodne ministr každý rok o udělení nejvýše 5 titulů vybraným lidovým řemeslníkům.

  • Dále Ministerstvo kultury ČR vydalo Metodický návod k navrhování titulu Nositel tradice lidových  řemesel pro pracovníky samosprávy, muzeí, regionálních institucí a profesních organizací na správné věcné i formální náležitosti předkládání návrhů na udělení tohoto titulu. Text obsahuje stručnou historii péče o lidová řemesla a lidovou uměleckou výrobu, informace o jejich významu v současnosti, doporučení pro výběr kandidátů a příklady obsahu podaných návrhů.

  • Usnesení vlády č. 571/2003, které schválilo Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu. Koncepce je uceleným programem, komplexem opatření uložených státním institucím a doporučených nestátní sféře, včetně samosprávy, jehož cílem je systematická ochrana tradiční lidové kultury, dokumentace toho, co z ní zůstalo ještě živé. Od letošního roku je tedy Nositel tradice lidových řemesel součástí tohoto uceleného programu, ještě v roce 2002 to byl samostatný projekt.

Všechny uvedené dokumenty jsou zveřejněny a přístupné na internetových stránkách Ministerstva kultury, adresa www.mkcr.cz, kromě příkazu ministra č. 13/2003, které je vnitřním předpisem úřadu. Dokumenty jsou zveřejněny též na internetových stránkách Národního ústavu lidové kultury, adresa www.nulk.cz, který je pověřen funkcí národního odborného pracoviště pro péči o tradiční lidovou kulturu.